Cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn thường gặp trong tiếng Anh

Rate this post

Khi đi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh bạn chắc chắn sẽ gặp những câu hỏi tiếng Anh thông dụng nhất mà hầu như nhà tuyển dụng nào cũng sẽ hỏi. Những câu phỏng vấn tiếng Anh này sẽ là những nội dung quan trọng để bạn có thể ghi được điểm trong mắt các nhà tuyển dụng. Những nội dung về cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn thường gặp trong tiếng Anh dưới đây sẽ giúp bạn có thể trả lời bài phỏng vấn tiếng Anh của mình tốt nhất.

Cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn thường gặp trong tiếng Anh

Những câu hỏi và câu trả lời này là gợi ý cho bạn, đừng dập khuôn mà hãy tạo cho mình một cách trả lời thích hợn nhất với năng lực và con người mình nhé.

  1. “Tell me a little about yourself”: Bạn hãy nói đôi nét về bản thân.

“I grew up in VN and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and jogging. ” “Tôi lớn lên ở VN và học ngành kế toán. Tôi đã làm việc tại một công ty kế toán trong hai năm và tôi thích đi xe đạp và chạy bộ. ”

“I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper. ” “Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo. ”

  1. “What are your strengths?”: Thế mạnh của bạn là gì?
xem ngay:  Bài tập viết câu tiếng Anh lớp 8 unit 2

“I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment. ” “Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội. ”

“After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it. ” “Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó. ”

  1. “What are your weaknesses?”: Điểm yếu của bạn là gì?

“I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively. ” “Tôi thấy khả năng Tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn. ”

  1. “What are your short term goals?: “Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?”

“As a program manager, it’s important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency. ” “Là một người quản lý chương trình, điều quan trọng là phải hiểu mọi khía cạnh của dự án. Mặc dù tôi có những khả năng kỹ thuật để thành công trong công việc của tôi, nhưng tôi muốn tìm hiểu những ứng dụng phần mềm khác mà có thể giúp đỡ hiệu quả công việc. ”

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh về Some và Any

“My goal is to always perform at an exceptional level. But a short term goal I have set for myself is to implement a process that increases work efficiency. ” “Mục tiêu của tôi là luôn hoàn thành ở mức độ nổi bật. Tuy nhiên, mục tiêu ngắn hạn mà tôi đã đặt ra cho bản thân tôi là thực hiện việc làm tăng hiệu quả công việc. ”

  1. “What are your long term goals?”: Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?

“I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard. ” “Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ. ”

“After a successful career, I would love to write a book on office efficiency. I think working smart is important and I have many ideas. So after gaining more experience, I’m going to try to write a book. ” “Sau khi sự nghiệp thành công, tôi muốn viết một cuốn sách về hiệu quả làm việc văn phòng. Tôi nghĩ làm việc một cách thông minh là quan trọng và tôi có nhiều ý tưởng. Vì vậy, sau khi có được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi sẽ thử viết một cuốn sách. ”

  1. “Why should we hire you?”: Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?

“I think my work ethic will make me an asset to this company.” Tôi nghĩ các chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp của tôi sẽ giúp tôi khẳng định mình là một người có ích cho công ty.

xem ngay:  Cách viết CV tiếng Anh chuyên ngành kế toán

“I’m a team player who has b interpersonal skills.” Tôi là một người làm việc với tinh thần đồng đội có kĩ năng giao tiếp tốt.

  1. “What do you think makes you a good fit for this company?” Theo bạn thì điều gì làm bạn thích hợp với công ty này?

“I am pro-active and I don’t hesitate to take initiative.” Tôi là một người chủ động và tôi không ngần ngại để được nắm thế chủ động.

“My analytical nature makes me great at problem-solving.” Tôi có tính thích phân tích vấn đề và điều này giúp tôi giải quyết khó khăn rất nhanh.

  1. “How would you describe your work style?” Hãy mô tả phong cách làm việc của bạn.

“It’s important to me to be challenged by what I do.” Điều quan trọng là tôi thích được thử thách bởi những việc mà tôi làm.

“I work well under pressure and with tight deadlines.” Tôi làm việc tốt dù bị áp lực với hạn chót gần kề.

Những câu hỏi tiếng Anh và cách trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh này hi vọng sẽ giúp bạn học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Quan trọng nhất, bạn sẽ có được một trong những nội dung quan trọng nhất cho buổi phỏng vấn tiếng Anh của mình.

Related Posts

Add Comment