Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp và cách trả lời

Rate this post

Phỏng vấn tiếng Anh là một trong những giai đoạn quan trọng giúp bạn có được công việc mà mình yêu thích. Những bài phỏng vấn tiếng Anh đa số sẽ theo một lộ trình rõ ràng mang đến những yếu tố quan trọng cho các bạn trong quá trình chuẩn bị. Những câu hỏi phòng vấn tiếng Anh thường gặp và cách trả lời sau đây sẽ giúp các bạn có được một bài phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh tốt nhất.

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp và cách trả lời

Trong một bài phòng vấn tiếng Anh chúng ta sẽ gặp những câu hỏi phòng vấn sau đây:

1.”Tell me a little about yourself”: Bạn hãy nói đôi nét về bản thân.

Và đây là một số cách bạn trả lời:

-“I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to engage in my personal activities such as golfing and fishing. ” “Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi muốn làm việc chăm chỉ. Và khi không làm việc, tôi thích tham gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn như chơi gôn và câu cá. ”

-“I grew up in VN and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and jogging. ” “Tôi lớn lên ở VN và học ngành kế toán. Tôi đã làm việc tại một công ty kế toán trong hai năm và tôi thích đi xe đạp và chạy bộ. ”

-“I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do. ” “Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm. ”

xem ngay:  Những từ vựng tiếng Anh về dụng cụ thông dụng nhất

2.”What are your long term goals?”: Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?

Các câu trả lời các bạn có thể dùng tới như sau:

-“After a successful career, I would love to write a book on office efficiency. I think working smart is important and I have many ideas. So after gaining more experience, I’m going to try to write a book. ” “Sau khi sự nghiệp thành công, tôi muốn viết một cuốn sách về hiệu quả làm việc văn phòng. Tôi nghĩ làm việc một cách thông minh là quan trọng và tôi có nhiều ý tưởng. Vì vậy, sau khi có được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi sẽ thử viết một cuốn sách. ”

-“I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of. ” “Tôi muốn trở thành một nhân viên được quý trọng của một công ty. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào. ”

-“I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard. ” “Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ. ”

3.”What are your short term goals?: “Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?”

Một số cách trả lời:

-“I’ve learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst. ” “Tôi đã học được những điều cơ bản của việc tiếp thị trong hai năm đầu tiên. Tôi muốn thực hiện bước tiếp theo bằng cách tham gia vào những dự án đầy thách thức. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là trở thành một nhà phân tích tiếp thị. ”

xem ngay:  17 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vào ngân hàng thường gặp nhất

-“My goal is to always perform at an exceptional level. But a short term goal I have set for myself is to implement a process that increases work efficiency. ” “Mục tiêu của tôi là luôn hoàn thành ở mức độ nổi bật. Tuy nhiên, mục tiêu ngắn hạn mà tôi đã đặt ra cho bản thân tôi là thực hiện việc làm tăng hiệu quả công việc. ”

-“My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to take part in the growth and success of the company I work for. ” “Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho. ”

4.”What are your strengths?”: Thế mạnh của bạn là gì?

Trả lời như sau:

-“I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment. ” “Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội. ”

-“I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work. ” “Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này. ”

xem ngay:  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 7 unit 8 trả lời câu hỏi

5.”What are your weaknesses?”: Điểm yếu của bạn là gì?

Một số cách trả lời:

-“I feel my weakness is not being detail oriented enough. I’m a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quality. ” “Tôi thấy điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. Tôi là người muốn hoàn thành càng nhiều càng tốt. Tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách cân bằng giữa số lượng và chất lượng. ”

-“This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule. ” “Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay chần chừ. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn. ”

6.”Why should we hire you?”: Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?

Một số cách trả lời thông minh:

-“I think my work ethic will make me an asset to this company.” Tôi nghĩ các chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp của tôi sẽ giúp tôi khẳng định mình là một người có ích cho công ty.

-“I’m a team player who has b interpersonal skills.” Tôi là một người làm việc với tinh thần đồng đội có kĩ năng giao tiếp tốt.

Những câu hỏi cũng như những cách trả lời này các bạn hãy ghi lại để có những tham khảo cho quá trình phỏng vấn của mình nhé!

Related Posts

Add Comment