Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3

Rate this post

Dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao sẽ giúp các em không chỉ nắm được các kiến thức cơ bản trong chương trình học mà còn nâng cao được trình độ tiếng Anh mỗi ngày. Sau đây là các dạng bài tập cơ bản thường gặp trong các đề thi tiếng Anh.

Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3

 1. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

1…….name is Peter.

 1. My mother is thirty ………old.
 2. Mai is …… Vietnam.
 3. ……….you want a banana?
 4. How many crayons …….you have?
 5. The weather is often ………in summer.
 6. We go to school ……….bike.
 7. There ……..six books on the table.
 8. This is a schoolbag …….that is a table.
 9. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.
 10. Khoanh vào từ khác loại
 11. A. Globe B. Map C. Desk                   D. These
 12. A. Forty B. Thirteen C. Sixty                    D. Twenty
 13. A. Sun B. Snowy C. Cloud                  D. Wind
 14. A. Teddy B. Kite  C. cake                    D. Puzzle
 15. A. Picture B. Pencils C. Notebooks          D. Markers

6 A. Classroom        B. Teacher             C. Library                 D. School

 1. A. I B. She     C. His                       D. It
 2. A. His B. She C. My                       D. Its
 3. A. Rice B. Bread C. Cake                   D. Milk
 4. A. House B. Ruler         C. Book                   D. Eraser

III. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

 1. What’s ……..name? Her name is Hoa.
 2. my B. his C. her
 3. How is she? She’s ………….
 4. five B. nice     C. ok
 5. How old is your grandmother? She is eighty …..old.
 6. years B. year C. yes
 7. ………to meet you.
 8. nine B. nice C. good
 9. Bye. See you……
 10. late B. nice                   C. later
 11. What’s it?It’s ………inkpot.
 12. an B. a C. some
 13. How many ………are there ? There is a desk.
 14. desk B. a desk C. desks
 15. The weather is ………today.
 16. cold B. ok C. too
 17. ……is Nam from? He’s from Hai phong.
 18. what B. who C. where
 19. Who is he? ………is my friend
 20. he B. I                          C. she
xem ngay:  Bài tập kiểm tra trình độ tiếng Anh lớp 4 số 1

Sắp xếp các từ sau thành câu

 1. friend /is / my / Hien/ new.
 2. is /That / classroom / her.
 3. your / Write / please / name.
 4. down / your / Put / pencil/

Các em nên lưu lại dạng bài tập nâng cao này để thực hành và luyện tập hàng ngày nhé. Các dạng bài tập tiếng Anh này sẽ giúp các em ôn luyện lại kiến thức đã học trong suốt thời gian qua để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới.

Related Posts

Add Comment