Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 7 chủ đề tên các nước

Bài tập tiếng Anh liên quan đến từ vựng chủ đề tên các nước trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em biết thêm các từ vựng liên quan đến chú đề này.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 7 chủ đề tên các nước

Look at the flags of some countries. Give the names of these countries.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-7-chu-de-ten-cac-nuoc

Key

1.The U.K.

2.Australia

3.India

4.Thailand

5.Malaysia

Bài viết liên quan

Thêm bình luận