Bài tập về will tiếng Anh lớp 7 unit 11 có đáp án

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về will trong chương trình tiếng Anh lớp 7 unit 11 sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em ôn tập ngữ pháp tiếng Anh và nắm được cách sử dụng của từ này.

Bài tập về will tiếng Anh lớp 7 unit 11 có đáp án

Minh Duc is asking a fortune-teller about his future. Complete the sentences with the correct form of will.

Minh Duc:  ______ I (1. be) _______ successful?

Fortune-teller: Yes, you (2. be) _______________  a successful person.

Minh Duc:   ______ I (3. be) ______  happy?

Fortune-teller: Yes, you (4. be)________ happy.

Minh Duc:   ______ I (5. be) ______ famous?

Fortune-teller: No, you (6. not be) ___________    very famous. But you (7. travel)   ___________ a lot.

Minh Duc: Wow, that’s great!

bai-tap-ve-will-tieng-anh-lop-7-unit-11-co-dap-an

Key:  

1.Will I be  2. will be  3. Will I be

4.will be   5. Will I be  6. won’t be  7. will travel

xem ngay:  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 7 unit 9 dạng trả lời câu hỏi

Related Posts

Add Comment