Bài tập ngữ pháp câu so sánh tiếng Anh lớp 6 unit 5

Rate this post

Bài tập gữ pháp tiếng Anh câu so sánh tiếng Anh lớp 6 unit 5 sau đây sẽ giúp các em học sinh hoàn thành những nội dung tiếng Anh thú vị của mình, việc học tiếng Anh trở nên đơn giản hơn. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập ngữ pháp câu so sánh tiếng Anh lớp 6 unit 5

Complete the table with the comparatives and superlatives.

 AdjectiveComparativeSuperlative
irregular
adjectives
Good
Bad
 WorseBest
short adjectivestall
long
wide
large
hot
 Longer
Wider 
Hotter
Tallest
Longest 
largest

Đáp án:

Key:

Good
Bad
Tall
Long
Wide
LargeHot
better
worse
taller
longer
wider
larger
hotter
Best
Worst
Tallest
Longest
Widest
Large
sthottest
xem ngay:  Bài tập ngữ pháp chia động từ tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Related Posts

Add Comment