Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 11 về đại từ sở hữu

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 11 trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 về đại từ sở hữu giúp các em nắm vững cách sử dụng của từ này khi học ngữ pháp tiếng Anh.

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 11 về đại từ sở hữu

Complete the sentences with possessive pronouns. Look at the example

Example:

This is your pen. → This pen is yours.

1.This is Thu and Mon’s computer.

→ This computer is  (Thu and Mon)______________.

2.My bike is black.

→ The black bike is (me) ________________________.

3.These are his shoes.

→ These shoes are (he) __________________________.

4.This is Veronica’s cat.

→ The cat is (Veronica) __________________________.

5.That is our picture.

→ The picture is (we) ____________________________.

Key: 

1.This computer is theirs.  2. The black bike is mine.

3.These shoes are his.  4. The cat is Veronica’s.  5. The picture is ours.

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 sắp xếp từ thành câu

Related Posts

Add Comment