Bài tập tính từ ed và ing tiếng Anh lớp 7 unit 8

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 8 trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 về tính từ đuôi ing và ed giúp các em mở rộng vốn từ vựng khi học tiếng Anh mỗi ngày.

Bài tập tính từ ed và ing tiếng Anh lớp 7 unit 8

Fill in the blanks with -ed or -ing adjectives that are formed from the verbs in brackets.

1.I have never felt as (terrify) ______ as I did when I watched that horror film.

2.In spite of spending millions of dollars on the film, it was (disappoint) ______.

3.They found his behaviour (annoy) ______.

4.We were (satisfy) ______ with the service at the cinema.

5.We found the film’s plot (shock) ______.

Key:  

1.terrified

2.disappointing

3.annoying

4.satisified

5.shocking

xem ngay:  Những câu danh ngôn tiếng Anh về đàn ông (phần 2)

Related Posts

Add Comment