Bài tập How much, How many tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Rate this post

Với những bài tập về how much và how many tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink sẽ giúp cho các em học sinh học tiếng Anh chương trình thí điểm hiệu quả hơn. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh với kiến thức ngữ pháp thú vị nhé!

Bài tập How much, How many tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Fill each blank with How many or How much

  1. ______ apples are there in the fridge?
  2. ______ pepper do you want?
  3. ______ bananas are there on the table?
  4. ______ sandwiches are there in your bag?
  5. ______ water is there in the bottle?

Đáp án:

  1. How many
  2. How much
  3. How many
  4. How many
  5. How much
xem ngay:  Bài tập thì tương lai đơn và tiếp diễn tiếng Anh lớp 7 unit 10

Related Posts

Add Comment