Bài tập sắp xếp từ theo trật tự tiếng Anh lớp 6 unit 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh dạng sắp xếp từ theo trật tự trong chương trình tiếng Anh lớp 6 unit 12 sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em học và ôn ngữ pháp tiếng Anh mỗi ngày.

Bài tập sắp xếp từ theo trật tự tiếng Anh lớp 6 unit 12

Put the words in the correct order.

1.will be able to/In 2030,/robots/do many things like humans/.

2.be able to/Will robots/talk to us then/?

3.won’t be able to/Robots/play football/.

4.be able to/robots/Will/recognise our faces/?

Key:

1.In 2030, robots will be able to do many things like humans.

2.Will robots be able to talk to us then?

3.Robots won’t be able to play football.

4.Will robots be able to recognise our faces?

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực trong cuộc sống (Phần 1)

Related Posts

Add Comment