Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh liên quan đến từ vựng trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tiếng Anh lớp 7 unit 12 tập 2 giúp các em học từ vựng và ghi nhớ tốt hơn những từ trong bài.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 12

Match the words with their definitions.

1.overcrowded

2.poor

3.peaceful

4.spacious

5.busy

A.too many people

B.to have very little money

C.calm and quiet

D.a large area where it is easy to move

E.a lot of things happening

Key:               

1.E           2. B         3. C         4. D       5. A

xem ngay:  Thành ngữ tiếng Anh gắn liền với từ laugh

Related Posts

Add Comment