Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 về danh từ và động từ

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 về danh từ và động từ kèm đáp án chi tiết giúp các em nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh hàng ngày.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 về danh từ và động từ

Add more words to the word webs below.

Reduce

-Reduce water

-Reduce_____

-Reduce_____

-Reduce_____

Reuse

-Reuse envelope

-Reuse______

-Reuse______

-Reuse______

Recycle

-Recycle can

-Recycle_____

-Recycle_____

-Recycle_____

Key

Reduce

-Reduce rubbish

-Reduce electricity

-Reduce paper

-Reduce water

-Reduce gas

Reuse

-Reuse envelope

-Reuse bottle

-Reuse light bulb

-Reuse plastic bag

-Reuse can

Recycle

-Recycle can

-Recycle book

-Recycle newspaper

-Recycle plastic box

-Recycle plastic bag

xem ngay:  Bài tập đọc review tiếng Anh lớp 7 unit 1, 2, 3

Related Posts

Add Comment