Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 7 với used to

Trong bài viết này, mời các em học sinh cùng Alokiddy luyện tập bài tập viết lại câu tiếng Anh với “used to” để giúp các em ôn tập kiến thức ngữ pháp đã học và sử dụng nó thành thạo hơn khi làm bài tập tiếng Anh cũng như áp dụng trong cuộc sống thường ngày nhé. 

Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 7 với used to

bài tập tiếng Anh với used to

Bài 1. Rewrite the sentences using used to

1.My mum lived in a small village when she was a girl.

→ My mum _________________________________.

2.There are more vehicles on the roads now.

→ There did not _____________________________.

3.We cycled to school two years ago.

→ We  ______________________________________.

4.There did not use to be many traffic accidents before.

→ Now there are _____________________________.

5.My uncle was a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

→ My uncle_________________________________.

=> Đăng ký tham gia khóa học tiếng anh online miễn phí >>> tại đây

Bài 2: Rewrite these sentence

 1. I quite like classical music now, although I wasn’t keen on it when I was younger.

=>.………………………………………………………………………………………

 1. I had a lot of money but I lost it all when my business failed.

=>.………………………………………………………………………………………

 1. I seem to have lost interest in my work.

=> ……………………………………………………………………………………….

 1. Dennis gave up smoking three years ago.

=> ……………………………………………………………………………………….

 1. My brother had his hair cut short when he joined the army.

=> ……………………………………………………………………………………….

 1. My parents lived in the USA when they were young.

=> ……………………………………………………………………………………….

 1. Jim was my best friend, but we aren’t friends any more.

=> ……………………………………………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

 1. People _____ that the earth is round before.
 2. did not use to believe     B. used to believing
 3. would not use to believe D. were not used to believe
 4. Astronauts_____ in their spaceship, but they frequently work outside now.
 5. had used to stay B. were staying
 6. used to stay D. were used to stay
 7. These city girls are used_____ in the field.
 8. used to lie B. to working                 C. would like                D. to work
 9. Formerly babies_____ of whooping cough.
 10. would die B. used to die                C. have died                  D. both B and
 11. Newton_____ scientific books when a boy.
 12. has read B. read                          C. had read                   D. used to read

Bài 4: Complete these sentences with used to

 1. used to ride
 2. used to go
 3. used to be
 4. Did not use to feel
 5. Did you use to play

Đáp án bài tập tiếng Anh với Used to

Bài 1:

1.My mum used to live in a small village when she was a girl.

2.There did not use to be (as) many vehicles on the roads.

3.We used to cycle to school two years ago.

4.Now there are more traffic accidents than there used to be.

5.My uncle used to be a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

Bài 2:

 1. I am used to liking classical music.
 2. I used to have a lot of money.
 3. I used to have interest in my work.
 4. Dennis used to smoke 3 years ago.
 5. My brother used to have long hair.
 6. My parents used to live in the USA when they were young.
 7. Jim used to be my best friend.

Bài 3:

 1. A
 2. C
 3. C
 4. D
 5. D

Bài 4:

 1. I used to ride a tricycle when I was a child.
 2. I used to travel in Thailand with my friends last year.
 3. My Brother used to be in Bali for 6 months before he come here.
 4. Did not use to feel happy for anything?
 5. Did you use to play piano in the Church?

Trên đây là những bài tập cơ bản về phần viết lại câu sử dụng cấu trúc “used to” trong chương trình tiếng Anh lớp 7. Alokiddy sẽ cung cấp cho các em các dạng bài tập khác nhau đi kèm đáp án dựa theo chương trình của Bộ Giáo dục để các em có thể tự luyện tập tại nhà sau mỗi giờ học. Hy vọng bài viết này sẽ quá trình học tiếng anh cho bé tại nhà

Bài viết liên quan

One Response

 1. Minako
  7 Tháng Một, 2020

Thêm bình luận