Bài tập luyện viết review tiếng Anh lớp 7 unit 1, 2, 3

Rate this post

Kỹ năng viết vô cùng quan trọng đối với người học tiếng Anh. Bài tập luyện viết review tiếng Anh lớp 7 unit 1, 2, 3 thuộc chương trình thí điểm SGK tiếng Anh lớp 7 tập 1 sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập luyện viết review tiếng Anh lớp 7 unit 1, 2, 3

Make complete sentences from the prompts below and match them with the pictures.

bai-tap-luyen-viet-review-tieng-anh-lop-7-unit-1-2-3

1.they/water/and/take great care/tree/during/forst month

2.they/carry/recycled bags/put/rubbish/in.

3.community organise/activity/once a month.

4.they/ walk/along/ beach/and/ collect/all/rubbish.

5.activity/be often done/spring.

6.they/ dig/hole/ put/young tree/in.

Đáp án:

Picture 1:

1.They water and take great care of the trees during the i  rst month.

5.This activity is often done in spring.

6.They dig a hole to put the young tree in.

Picture 2:

2.They carry recycled bags to put the rubbish in.

3.The community organises this activity once a month.

4.They walk along the beach and collect all the rubbish.

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 8 chủ đề my friend

Related Posts

Add Comment