Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 unit 3

Rate this post

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 unit 3 sẽ là tài liệu quan trọng giúp các em học chương trình SGK thí điểm 8 tập 1 hiệu quả nhất. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 unit 3

Quiz: What do you know about the ethnic groups of Viet Nam? Work in pairs to an-swer the questions.

1.What do most ethnic peoples in Viet Nam live on?

A.Hunting

B.Rice farming

C.Fishing

2.Which ethnic groups live in the southern provinces?

A.The Khmer

B.The Thai

C.The Sedang

3.Which group has the smallest population?

A.The Brau

B.The Chut

C.The Odu

4.Where can we i  nd terraced i  elds?

A.In the Central Highlands

B.In the northern mountainous regions

C.In the Mekong Delta

5.Where do the Laha mostly live?

A.In Kon Tum

B.In Soc Trang

C.In Son La

6.Which of the following groups has the most colourful clothing?

A.The Hoa

B.The Nung

C.The Tay

Đáp án:

  1. B 2. A 3. C   4. B   5. C   6. A
xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cá và sinh vật biển

Related Posts

Add Comment