Bài tập tính từ ing và ed tiếng Anh lớp 7 unit 8

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về tính từ dạng ing và ed trong chương trinh mới tiếng Anh lớp 7 unit 8 sách giáo khoa thí điểm tập 2 sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về cách sử dụng của hai loại tính từ này.

Bài tập tính từ ing và ed tiếng Anh lớp 7 unit 8

Complete the table with the  -ed and  -ing forms of the adjectives

If a person or thing isboringthen he/she or it makes youbored
interesting(2) ______(3)  ______disappointingexhausting(6)  ______confusing(8)  ______annoying(1)______embarrassedexcited(4) ______(5) ______surprised(7)  ______frightenedannoyed
bai-tap-tinh-tu-ing-va-ed-tieng-anh-lop-7-unit-8

Key: 

1.interested  2. embarrassing  3. exciting  4. disappointed

5.exhausted  6. surprising  7. confused  8. Frightening

xem ngay:  Bài tập ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 unit 1

Related Posts

Add Comment