Bài tập đoán từ tiếng Anh lớp 7 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 11 trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 dạng đoán từ vựng theo gợi ý giúp các em tự ôn lại từ vựng đã học trong bài.

Bài tập đoán từ tiếng Anh lớp 7 unit 11

The students are thinking of means of transport. Can you match the students with the transport

a.It can float!

b.You need lots of space to park it!

c.There is heated air inside.

d.It has two pedals.

e.It’s dangerous if they crash land.

f.So many people ride them in Viet Nam!

Key: 

a.a ship

b.a bus

c.a hot air balloon

d.a bicycle

e.a plane

f.motorbikes

xem ngay:  Bài tập đọc và hoàn thành câu tiếng Anh lớp 6 unit 6

Related Posts

Add Comment