Bài tập ngữ pháp quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Rate this post

Nội dung bài tập ngữ pháp tiếng Anh về thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service thuộc SGK lớp 7 tập 1 chương trình thí điểm giúp các em học sinh nắm vững được kiến thức ngữ pháp. Hãy cùng tìm hiểu những bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập ngữ pháp quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Past simple or present perfect? Put the verb in brackets into the correct form.

  1. They (clean) the beach one week ago.
  2. They (collect) hundreds of books so far.
  3. I (collect) stamps when I was a child.
  4. She (l y) to Da Nang many times but last year she (go) there by train.
  5. You ever (see) a real lion? No, but I (see) a real elephant when we went to the zoo last month.

Đáp án:

  1. cleaned
  2. have collected
  3. collected
  4. has l own; went
  5. Have you ever seen; saw
xem ngay:  Tổng hợp những thành ngữ tiếng Anh liên quan đến loài vật

Related Posts

Add Comment