Bài tập chia thì trong tiếng Anh lớp 6 unit 8

Rate this post

Bài tập tiếng Anh dạng chia thì của lớp 6 unit 8 tập 2 của sách giáo khoa thí điểm, chương trình mới giúp các em ôn lại sách sử dụng của thì hiện tại đơn, quá khứ đơn và thì hiện tại tiếp diễn bài tập kèm đáp án cụ thể.

Bài tập chia thì trong tiếng Anh lớp 6 unit 8

Put the verbs in brackets in the correct form.

1.The Olympic Games (be) __________ held once every four years.

2.The i  rst Olympic Games (take) ______________place in Greece in 776 BC.

3.People (start) ________ to use computers about 50 years ago.

4.- What’s that noise?

– The children (play)_____________ tug of war.

5.- What _____  you (do)_____ last weekend?

– I (cycle)______ round the lake with my friends. Then I (watch) ______ TV in the afternoon.

bai-tap-chia-thi-trong-tieng-anh-lop-6-unit-8

Key:

1.are  2. took   3. started  4. are playing    5. did you do – cycled – watched

xem ngay:  Bài đọc đọc hiểu tiếng Anh lớp 6 unit 11 dạng nối

Related Posts

Add Comment