Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh lớp 6 unit 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về thì hiện tại hoàn thành trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm lớp 6 tập 2 unit 9 sẽ giúp các em ôn lại cách sử dụng của thì và cải thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh hàng ngày.

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh lớp 6 unit 9

Put the verbs in brackets into the present perfect.

1.Tom (be) __________ to Rio de Janeiro, Sydney, and London.

2.The family (be) ______ to the beaches in Sydney many times.

3.Tom (visit) __________ London twice.

4.His brother (be) __________ to New York.

5.But he (be) __________ there.

Key:

1.has been   2. has been  3. has visited  4. has been  5. hasn’t been

xem ngay:  Bài tập luyện viết tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Related Posts

Add Comment