Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts

Rate this post

Bài tập tiếng Anh hoàn thành câu lớp 7 unit 4 Music and Arts sẽ giúp các em học sinh học SGK thí điểm tập 1 lớp 7 học nhanh và hiệu quả hơn. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts

Finish the following sentences by writing one word/phrase from the conversation.

  1. Crazy Paint art gallery is _________ before.
  2. Duong says it is very _________ at pop concerts.
  3. Nick thinks pop concerts are _________.
  4. Nick says it’s more exciting to be at pop concerts _________.
  5. Duong and Nick have decided to go to the _________.

Đáp án:

  1. as good as
  2. loud
  3. fantastic
  4. in person
  5. cinema
xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán học

Related Posts

Add Comment