Bài tập điền từ tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home

Rate this post

Hãy cùng tìm hiểu bài tập điền từ tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home với nội dung khá đơn giản giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn nhé!

Read the conversation again.  Complete the sentences.

  1. There is  a _____  and  a _____  in  Nick’s living

room.

  1. Now, Mi lives in a ______.
  2. Luke likes _________.
  3. Mi thinks living near the city centre is _____.
  4. Mi’s new home has ______ bedrooms.

Đáp án: 1. TV; sofa  2. town house  3. sitting on the sofa  4. noisy   5. three

xem ngay:  Bài tập True – False tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health (P2)

Related Posts

Add Comment