Bài luyện viết kỳ nghỉ hè tiếng Anh lớp 6 review unit 7, 8, 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 review unit 7, 8, 9 dạng viết về kỳ nghỉ hè đã qua trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh mỗi ngày.

Bài luyện viết kỳ nghỉ hè tiếng Anh lớp 6 review unit 7, 8, 9

Mark and Tim visited India last summer. Look at the information in the table to write a complete passage about their visit.

Country India

Cities Delhi, Madurai

Activities

watch snake performance, visit temples

and historic buildings, eat kebabs

DateNov 18 – 25

Peoplefriendly

Weathervery hot

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp so sánh ngang bằng tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts

Related Posts

Add Comment