Bài tập tiếng Anh True – False lớp 6 unit 6

Rate this post

Nội dung bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 6 với nội dụng True – False sau đây sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm bắt được những kiến thức tiếng Anh của mình và hoàn thành bài tập tiếng Anh chương trình lớp 6 hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh True – False lớp 6 unit 6

Are the following statements true or false according to the conversation in ? Tick ( ( ) the correct column.

bai-tap-tieng-anh-true-false-lop-6-unit-6
StatementsTrueFalse
1.   Phong is the i  rst person on the show.
2.   This year, Tet is in February.
3.   People have a lot of i  reworks at Tet.
4.   Phong loves eating good food during Tet.
5.   Next, the interviewer will talk to a person from Japan.

Đáp án: Key:  1. F  2. F  3. F  4. T  5. T

xem ngay:  Bài tập luyện viết câu tiếng Anh lớp 8 unit 3

Related Posts

Add Comment