Bài tập cụm động từ tiếng Anh lớp 6 unit 8

Rate this post

Bài tập tiếng Anh liên quan đến cụm động từ trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm lớp 6, unit 8 với dạng bài tập về cụm động từ giúp các em sử dụng từ đúng văn cảnh và hiệu quả.

 Bài tập cụm động từ tiếng Anh lớp 6 unit 8

Put the words from 2  in the correct groups.

PlayDoGo

Key:

Play: chess, table tennis, volleyball, tennis

Do:   boxing, aerobics, karate

Go:   fishing, cycling, swimming, running, skiing

xem ngay:  Bài tập điền từ vào chỗ trống tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Related Posts

Add Comment