Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng tìm từ

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng tìm từ hoặc cụm từ lẻ trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm sẽ giúp các em ôn luyện lại từ vựng đã học và ghi nhớ từ vựng tốt hơn.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng tìm từ

Find one odd word or phrase in each line.

1.A. volleyball   B. badminton   C. bicycle   D. tennis

2.A. playground  B. bat    C. racket   D. ball

3.A. running   B. cycling   C. swimming   D. driving

4.A. cartoons   B. sports news   C. winter sports    D. weather forecast

5.A. sporty   B. intelligent   C. fit     D. healthy

Key:

1.C   2. A   3. D   4. C   5. B

xem ngay:  Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 6 unit 5

Related Posts

Add Comment