Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 sắp xếp từ thành câu

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án dạng sắp xếp từ thành câu giúp các em luyện ngữ pháp tiếng Anh hàng ngày.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 sắp xếp từ thành câu

Put the words in the correct order.

1.could/do sums/Mary/at the age of 7/.

2.read and write/you/Could/when you were 6/?

3.could/Robots/lift heavy things/some years ago/.

4.move easily/couldn’t/Robots/until recent years/.

Key:

1.Mary could do sums at the age of 7.

2.Could you read and write when you were 6?

3.Robots could lift heavy things some years ago.

4.Robots couldn’t move easily until recent years.

xem ngay:  Bài tập luyện từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 6

Related Posts

Add Comment