Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 câu điều kiện loại 1 kèm đáp án

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 về câu điều kiện loại 1 trong chương mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em ôn tập lại cách sử dụng của câu điều kiện loại 1.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 câu điều kiện loại 1 kèm đáp án

Write the correct form of each verb in brackets.

1.If the Earth (be)______ warmer, the sea level (rise) ______.

2.If the sea level (rise) ______, some countries (disappear) ______.

3.If we (reduce) ______ soil pollution, we (have) ______ enough food to eat.

4.If we (not have) ______ enough food, we (be) ______ hungry.

5.If we (be) ______ hungry, we (be) ______ tired.

bai-tap-tieng-anh-lop-6-unit-11-cau-dieu-kien-loai-1-kem-dap-an

Key:  

1.is; will rise  2. rises; will disappear  3. reduce; will have

4.don’t have; will be  5. are; will be

xem ngay:  Bài tập review đọc và trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3

Related Posts

Add Comment