Bài tập ngữ pháp tính từ tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Rate this post

Với nội dung học ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies sau đây các em sẽ nắm bắt được cách sử dụng tính từ kết hợp động từ một cách chính xác nhất. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này ngay sau đây nhé!

Bài tập ngữ pháp tính từ tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

bai-tap-ngu-phap-tinh-tu-tieng-anh-lop-7-unit-1-my-hobbies

When you give your opinionabout something, you can use: find sth/doing sth + adj or  think (that) sth/doing sth is + adj.

  1. I i nd making pottery _______________ because __________________________.
  2. I think dancing is ___________ because _________________________________.
  3. I i nd  ice-skating ___________ because _________________________________.
  4. I think making models  is ___________ because __________________________.
  5. I i nd carving wood  _________________ because __________________________.
xem ngay:  Bài tập viết câu tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Related Posts

Add Comment