Bài tập tiếng Anh lớp 6 số 2

Rate this post

Tiếp tục giới thiệu tới các em list bài tập tiếng Anh lớp 6 theo các phần kèm đáp án. Với mỗi bài tập mà chúng tôi đưa ra, các em nên lưu lại và bấm thời gian để làm nhé. Sau mỗi bài tập có thể check đáp án phía dưới để xem mình đang yếu phần nào, cần cải thiện phần nào để từ đó nâng cao trình độ tiếng Anh mỗi ngày.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 số 2 kèm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 số 2 có đáp án

Bài 1: Khoanh tròn từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn, sau đó trả lời các câu hỏi dựa vào đoạn văn đó.

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve years (2) …………….. He’s tall and (3)……………. His face is (4) ……………… and his hair is (5) ………………. and black. He (6) ……………… at school in the morning and (7) …………….. football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

A.Put the suitable word in each blank:

1.A. class              B. student             C. school              D. doctor

2.A. young           B. old                             C. small                D. big

3.A. round            B. thin                  C. oval                  D. long

4.A. long              B. heavy               C. light                 D. thick

5.A. full                B. big                   C. round               D. short

6.A. studies           B. travels              C. walks               D. goes

7.A. plays             B. travels              C. works               D. goes

8.A. plays             B. gets                  C. does                 D. have

B.Answer the questions :

1.Is Hoang a schoolboy?

xem ngay:  Bài tập trắc nghiệm review tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3

->………………………………………………………………………

2.Is he short?

->………………………………………………………………………

3.Is his face long?

->………………………………………………………………………

4.Where does Hoang study in the morning?

->………………………………………………………………………

5.What does he do in the afternoon?

->………………………………………………………………………

6.Does he get good marks in class?

->………………………………………………………………………

Bài 2.

Every Saturday Minh and his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) …… with peas and beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s (5)…… drink is fruit juice, but his father and mother like (6) … They listen to (7) …… while they are having (8) …… dinner.

A.Put the suitable word in each blank:

1.A. bakery           B. restaurant                   C. supermarket      D. drug store

2.A. juice              B. lemon               C. beef                  D. orange

3.A. eats               B. has                             C. gets                  D. goes

4.A. ice-cream       B. milk                 C. noodle              D. meat

5.A. good             B. fine                  C. well                  D. favorite

6.A. fruit               B. orange              C. beer                  D. lemon

7.A. music            B. television                   C. a game              D. swimming

8.A. his                          B. their                 C. our                             D. his

B.Answer the questions:

1.Where do Minh and his family have dinner every Saturday?

->………………………………………………………………………

2.Do they eat meat? What kind?

->………………………………………………………………………

3.What vegetables do they eat?

->………………………………………………………………………

4.What is Minh’s favorite drink?

->………………………………………………………………………

5.What do his parents like to drink?

->………………………………………………………………………

6.What do they listen to at the restaurant?

->………………………………………………………………………

Bài 3:

I eat lunch in my shcool (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My (3)………….. meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. bread. I like apples best. What (6) ……………. you have for lunch?

xem ngay:  Bài tập xem tranh điền đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 5

A.Put the suitable word in each blank:

1.A. work             B. canteen             C. day                   D. week

2.A. vegetables     B. eggs                  C. food                 D. drink

3.A. favorite                   B. good                C. nice                  D. well

4.A. much            B. many                C. no                    D. some

5.A. likes              B. drink                C. has                             D. have

6.A. do                           B. does                 C. are                    D. is

B.Answer the questions:

1.Where does Ngan eat lunch?

->………………………………………………………………………

2.Is the food in her school canteen good?

->………………………………………………………………………

3.What is her favorite meat?

->………………………………………………………………………

4.Does she like rice?

->………………………………………………………………………

5.What kind of fruit does she like best?

->………………………………………………………………………

Bài 4:

Khoa and Luan go to (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. at 7a.m every day. On the (3) ………………. they often go to the zoo. They (4) ………………go to school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a (5) ……………… at the park. They also like walking or (6) ……………….. in the park.

A.Put the suitable word in each blank :

1.A. the movies    B. the park            C. school              D. hospital

2.A. end               B. start                  C. close                 D. finish

3.A. weekend                 B. Monday           C. days                 D. years

4.A. usually          B. always              C. often                D. don’t

5.A. sailing           B. fishing              C. swimming        D. picnic

6.A. swimming     B. jogging             C. watching          D. listening

  1. Answer the questions:

1.How many days a week do Khoa and Luan go to school?

->…………………………………………………………………

2.What time do their classes start?

->…………………………………………………………………

3.Where do they often go on the weekend?

->…………………………………………………………………

4.Do they go to school on Sundays? Why or why not?

xem ngay:  Bài tập điền từ vào chỗ trống tiếng Anh lớp 6 unit 5

->…………………………………………………………………

5.What do they like doing in the park?

->…………………………………………………………………

Tạo thói quen học tiếng Anh mỗi ngày

Đáp án

Bài 1:

Phần A:

1.B

2.B

3.B

4.A

5.D

6.A

7.A

8.B

Phần B:

1.Yes, he is.

2.No, he isn’t.

3.Yes, it is.

4.Hoang studies at school in the morning.

5.He plays football in the afternoon.

6.Yes, he does.

Bài 2:

Phần A:

1.B

2.C

3.A

4.A

5.D

6.C

7.A

8.B

Phần B:

1.Minh and his family have dinner in a restaurant every Saturday.

2.Yes, they do. They eat chicken and beef.

3.They eat peas and bean.

4.Minh’s favorite drink is fruit juice.

5.His parents like to drink beer.

6.They listen to music at the restaurant.

Bài 3.

Phần A.

1.B

2.C

3.A

4.A

5.A

6.A

Phần B.

1.Ngan eats lunch in her school canteen.

2.Yes, it is.

3.Her favorite meat is beef.

4.No, she doesn’t.

5.She likes apples best.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 số 2 kèm đáp án phía trên hi vọng sẽ là tài liệu giúp các em cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Ngoài những bài tập mà chúng tôi giới thiệu ở trên, các em có thể tìm thêm các dạng bài khác nhau để luyện tập nhé.

Related Posts

Add Comment