Bài luyện viết tiếng Anh lớp 6 unit 12 chủ đề Robot

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 chủ đề Robot giúp các em luyện kỹ năng viết tiếng Anh mỗi ngày.

Bài luyện viết tiếng Anh lớp 6 unit 12 chủ đề Robot

Write a paragraph to support the idea that robots will be very useful in the future. You can use some of these ideas or your own.

-home robots will be able to do all of our housework

-teaching robots will be able to help children do their homework

-worker robots will be able to build houses in the air

-doctor robots will be able to help sick people

-space robots will be able to build space stations on many other planets

-robots will be able to do dangerous work for us

xem ngay:  Bài tập luyện viết phương tiện giao thông tiếng Anh lớp 7 unit 11

Related Posts

Add Comment