Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 7 unit 9

Rate this post

Dạng bài tập tiếng Anh tìm âm có cách phát âm khác trong chương trình tiếng Anh lớp 7 unit 9 sách giáo khoa thí điểm tập 2 là cách để học phát âm tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 7 unit 9

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

1.A. viewed  B. acted  C. filmed  D. starred

2.A. stopped  B. washed  C. fastened  D. walked

3.A. joined   B. performed  C. paraded   D. prepared

4.A. many  B. classmate  C.  grade  D. gravy

5.A. head  B. great  C. death  D. bread

Key:      

1.B      2. C      3. C      4. A      5. B

xem ngay:  Bài tập điền từ còn thiếu vào bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

Related Posts

Add Comment