Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về từ loại lớp 7 unit 3 Community Service

Rate this post

Tìm từ loại trong tiếng Anh vô cùng quan trọng giúp các em học tiếng Anh tốt nhất. Bài tập ngữ pháp tìm từ loại tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service thuộc chương trình thí điểm mới SGK lớp 7 tập 1 sẽ giúp các em có thêm những nội dung cho quá trình học tiếng Anh của mình. Hãy cùng tìm hiểu nội dung sau và hoàn thành bài tập tiếng Anh nhé!

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về từ loại lớp 7 unit 3 Community Service

Look at the words in the box. Can you put them in the right groups?

donate
volunteer
provide
environmental
Help
Recycle
Clean 
Benefit
Plant
Encourage 
NounsVerbsAdjectives
        

Đáp án:

NounsVerbsAdjectives
help
benei  t
volunteer
plant
donate
help
benefit
volunteer
recycle
plant
provide
clean
encourage
cleanen
vironmental
xem ngay:  Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Related Posts

Add Comment