Bài tập more, less và fewer tiếng Anh lớp 7 unit 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về more, less và fewer trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm lớp 7 unit 12 tập 2 giúp các em nắm vững cách sử dụng của những từ này trong khi làm bài tập.

Bài tập more, less và fewer tiếng Anh lớp 7 unit 12

Fill the sentences with more, less or fewer.

1.February has ______ days than January.

2.Overpopulation is causing ______ problems than we can imagine.

3.Big cities suffer ______ pollution than the countryside.

4.A teacher needs ______ calories than a farmer.

5.A healthy child requires _____ care than a sick one.

bai-tap-more-less-va-fewer-tieng-anh-lop-7-unit-12

Key:   

1.fewer  2. more  3. more  4. fewer  5. less

xem ngay:  Bài tập từ vựng điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 4

Related Posts

Add Comment