Bài tập về more, fewer và less tiếng Anh lớp 7 unit 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về more, fewer và less trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm lớp 7 unit 12 tập 2 giúp các em nắm được cách sử dụng của các từ này khi học tiếng Anh.

Bài tập về more, fewer và less tiếng Anh lớp 7 unit 12

Look at the situation and complete the effects with more, fewer or less

Situation. A new factory will be built in my neighbourhood.

1.The factory will bring ______ jobs to local people.

2.______ people will move here to work in the factory.

3.These people will need ______ water and electricity.

4.There will be ______ space for children to play.

Key: 

1.more  2. More  3. more  4. less

xem ngay:  Bài tập điền từ còn thiếu vào bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

Related Posts

Add Comment