Bài tập từ vựng về ô chữ tiếng Anh lớp 7 unit 9

Rate this post

Dạng bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 9 dưới dạng ô chữ trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em luyện tập từ vựng tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập từ vựng về ô chữ tiếng Anh lớp 7 unit 9

Solve the crossword puzzle.

Down

1.A type of film showing real people and events.

2.Comedies are usually ___________.

3.___________films make me sleepy.

bai-tap-tu-vung-ve-o-chu-tieng-anh-lop-7-unit-9

Across

4.A type of film about murder or crime.

5.She was ___________ to tears by the film.

6.A type of film featuring animated characters.

Key

bai-tap-tu-vung-ve-o-chu-tieng-anh-lop-7-unit-9

1.Documentary

2.Hilarious

3.Boring

4.Thriller

5.Moved

6.Animation

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 7 dạng điền từ theo tranh

Related Posts

Add Comment