Bài tập although, despite/in spite of tiếng Anh lớp 7 unit 8

1.2/5 - (20 votes)

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 8 trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 về although, despite/in spite of giúp các em hiểu rõ cách sử dụng của những từ này trong ngữ pháp tiếng Anh.

Ngữ pháp cần nhớ về although/despite, in spite of

Although/despite, in spite of là những cấu trúc trong tiếng Anh 7 để chỉ quan điểm mặc dù…nhưng. Đây là dạng cấu trúc cơ bản, xuất hiện nhiều trong đề thi học kì 2 tiếng Anh 7. Đây cũng là dạng câu được sử dụng tương đối nhiều trong văn giao tiếp hàng ngày. Để làm bài tập although/despite, in spite of tiếng Anh lớp 7 chúng tôi sẽ giới thiệu ngữ pháp của chúng. Dưới đây là cấu trúc ngữ pháp cần nhớ:

 • Although + S1 + V1, S2 + V2

Ex: Although her family is very poor, she tried her best to get a scholarship to enter an university.

 • Despite + cụm danh từ, S + V

Ex: Despite her poor family, she tried her best to get a scholarship to enter an university.

 • In spite of + cụm danh từ, S + V

Ex: In spite of being a straight student, she is very friendly with her friends.

Những sai lầm khi làm bài tập

Bài tập although/despite, in spite of tiếng Anh lớp 7 là dạng nhiều bạn gặp sai lầm. Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê những sai lầm này. Hi vọng các bạn có thể sửa chúng để làm bài tốt hơn. Những lỗi thường mắc phải là:

 • Dịch theo kiểu tiếng việt nên có thói quen thêm từ but ở mệnh đề thứ hai
 • Sau despite hay in spite of thường sử dụng mệnh đề phía sau đó
 • Thường không biết chuyển cụm danh từ phù hợp
xem ngay:  Thay đổi quan điểm sống nhờ những câu nói tiếng Anh nổi tiếng

Bới đây là dạng toán sẽ thường xuyên xuất hiện trong dạng bài tập viết lại câu. Đây là các lỗi thường xuyên gặp. Nên các bạn hết sức lưu ý

Bài tập although, despite/in spite of tiếng Anh lớp 7 unit 8

 1. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible.

1.______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2.I went to see the film ______ feeling really tired.

3.I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

Key

1.Although

2.despite/ in spite of

3.although

4.Despite/In spite of

5.Although

 2. Rewrite these sentences below withh Althought, Despite, In spite..

 1. Although Bean is not an intelligent children, he can speak English very well

=> Despite / In spite of ______________________________________.

 1. Because Phuong was tall, she never wear high heals

=> Because of _____________________________.

 1. Because the wind was so heavy, I couldn’t go to home

=> Because of _________________________________.

 1. Her mother asked her to go stay at home because she was headache

=> Because of ______________________________________.

 1. Because there was traffic jams, I was late.

=> Because of _______________________.

Đáp án:

1, Despite not being an intelligent children, he can speak English very well

2, Because of Phuong’s tall, she never wear high heals

3, Because of the heavy wind, I could not go to home

4, Because of headache, her mother asked her to go stay at home.

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp chia động từ tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

5, because of the traffic jams, I was late

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Related Posts

No Responses

Add Comment