Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về ước mơ

Rate this post

Chúng ta ai cũng có ước mơ. Thực hiện được ước mơ đó hay không còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự cố gắng và quyết tâm. Sau đây là những câu châm ngôn tiếng Anh hay về ước mơ mà bạn có thể tham khảo nhé.

Tổng hợp những câu châm ngôn tiếng Anh hay về ước mơ

– The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it. – Michelangelo

Điều nguy hiểm nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó.

– The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little. – Ben Sweetland

Thế giới có đầy sự dư dả và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc rây thay vì một chiếc xe bồn… một chiếc thìa thay vì một chiếc máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít.

– Many people dream of success. Success can only be achieved through repeated failure and introspection. In fact, success represents the 1% of your work that results from 99% that is called failure. – Soichiro Honda

xem ngay:  Câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng của Martin Luther King

Rất nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và quan sát nội tâm không ngừng. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc bạn làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại.

– If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again. – Flavia Weedn

Ước mơ của bạn là gì?

Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại.

– Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. – Henry David Thoreau

Hãy tự tin tiến bước theo hướng của ước mơ. Hãy sống cuộc đời bạn đã mường tượng.

– Hold that thought: Anything is possible. When you feel wiped out and blown away by a huge challenge, trust that anything is possible. You may not see a way out at the moment. You may feel that the whole world is lined up against you. But believe that circumstances can change, solutions can appear, and help can arrive from unexpected places. Then anything is possible!

Bạn hãy luôn giữ ý nghĩ này: Không gì là không thể. Khi bạn cảm thấy mình thất bại và bị lấn át bởi một thách thức lớn, hãy tin rằng không gì là không thể. Hiện tại có thể bạn không tìm cho mình được đường đi. Bạn cảm thấy như cả thế giới đang chống lại bạn. Nhưng hãy tin một điều rằng, hoàn cảnh nào rồi cũng sẽ thay đổi và cũng có giải pháp và sẽ giúp bạn đến những nơi mà bạn chưa mong đơi. Sau đó mọi thứ sẽ có thế.

xem ngay:  Những câu danh ngôn tiếng Anh về đàn ông (phần 1)

– I was never crippled until I lost hope. Believe me, the loss of hope is far worse than the loss of limbs – Nick Vujicic

Tôi chưa bao giờ thực sự tàn tật cho đến khi tôi mất hy vọng. Hãy tin tôi đi, mất hy vọng còn tồi tệ hơn cả mất chân tay.

If you want something you’ve never had, you must bewilling to do something you’ve never done.

Nếu bạn muốn có những thứ bạn chưa bao giờ có thì bạn phải làm những việc bản thân chưa từng làm.

Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về ước mơ sẽ giúp các bạn có thêm động lực để phấn đấu cũng như cố gắng trong cuộc sống. Lưu lại những câu châm ngôn tiếng Anh nay sẽ giúp các bạn bổ sung thêm cho mình nhiều vốn từ tiếng Anh đó nhé.

Related Posts

Add Comment