Bài tập về It trong tiếng Anh lớp 7 unit 7

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về It trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm lớp 7 unit 7 tập 2 giúp các em ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh và cách sử dụng của từ này trong từng văn cảnh.

Bài tập về It trong tiếng Anh lớp 7 unit 7

Write sentences with it. Use these cues

Example:

my house/500 metres/nearest shop

→ It is about 500 metres from my house to the nearest shop.

1.700 metres/my house/Youth Club

2.five km/my home village/nearest town

3.120 km/Ho Chi Minh City/Vung Tau

4.384,400 km/the Earth/the Moon

5.not very far/Ha Noi/Noi Bai Airport

Key:

1.It is about 700 metres from my house to the Youth Club.

2.It is about i  ve km from my home village to the nearest town.

3.It is about 120 km from Ho Chi Minh City to Vung Tau.

4.It is about 384,400 km from the Earth to the Moon.

5.It is not very far from Ha Noi to Noi Bai Airport.

xem ngay:  Bài tập sắp xếp từ theo trật tự tiếng Anh lớp 6 unit 12

Related Posts

Add Comment