Bài tập tiếng Anh lớp 6 review unit 10, 11, 12 câu điều kiện loại 1

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về câu điều kiện loại 1 trong chường trình mới của sách sách giáo khoa thí điểm tập 2 chương trình lớp 6 kèm đáp án giúp các em ôn lại cách sử dụng của câu điều kiện này.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 review unit 10, 11, 12 câu điều kiện loại 1

Write conditional sentences – type 1, using the suggested phrases in the box.

Condition

1.continue to pollute the air

2.prevent deforestation

3.recycle more

Possible result

a.have breathing problems

b.save a lot of materials

c.help animals and the planet

Key:  

1.If we continue to pollute the air, we will have breathing problems.

2.If we (can) prevent deforestation, we will help animals and the planet.

3.If we recycle more, we will save a lot of materials.

xem ngay:  Bài tập cụm động từ tiếng Anh lớp 6 unit 8

Related Posts

Add Comment