Bài tập tiếng Anh lớp 6 review unit 7, 8, 9 dạng chia động từ

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 review 7, 8, 9 dạng chia động từ theo thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em ôn lại các thì đã học.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 review unit 7, 8, 9 dạng chia động từ

Complete the sentences with the present simple, present perfect or past simple forms of the verbs in brackets.

1.John, you are late. The documentary ______ ten minutes ago. (start)

2.Children sometimes ______ adult sports like golf. (play)

3.The USA __________ colour TV in 1953. (have)

4.The World Cup ______ held every four years. (be)

5.My mother ______ me a pair of sports shoes for my last birthday. (buy)

6.Thomas ______ for BBC One since 2005. (work)

Key: 

1.started  2. play   3. had

4.is   5. bought  6. has worked

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 5 thì hiện tại tiếp diễn

Related Posts

Add Comment