Bài tập nhóm từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 dạng nhóm từ vựng giúp các em phân loại từ cũng như ghi nhớ các từ đã học trong bài này.

Bài tập nhóm từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 11

Put the words into groups. One word can belong to more than one group.

-rubbish

-clothes

-glass

-noise

-water

-bulb

-can

-plastic bags

-plastic bottle

-paper

ReduceReuseRecycle

Key

ReduceReuseRecycle
rubbish, plastic bags, noise,plastic bottle, paper, waterplastic bags, glass, plasticbottle, can, paper, bulb, water, clothesrubbish, plastic bags, glass,plastic bottle, can, paper, bulb
xem ngay:  Bài tập True – False tiếng Anh lớp 8 unit 2

Related Posts

Add Comment