Bài tập nối câu tiếng Anh lớp 7 unit 8 kèm đáp án

Rate this post

Bài tập tiếng Anh dạng nối câu trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tiếng Anh lớp 7 unit 8 kèm đáp án giúp các em ôn luyện và học ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập nối câu tiếng Anh lớp 7 unit 8

Match the first half in A with the suitable half in B.

A

1.Although he set off early, ______

2.Despite public protests, ______

3.In spite of high prices, ______

4.The ticket price has been quite high; ______

5.Although I don’t really like to go to the cinema,______

B

a.popcorn is selling well.

b.however, it is decreasing now.

c.it’ll be better than staying at home.

d.he arrived late.

e.the Government decided to put a ban on the film.

Key:             

1.d               2. e               3. a                 4. b               5. C

xem ngay:  Bài tập will be able to và won’t be able to tiếng Anh lớp 6 unit 12

Related Posts

Add Comment