Bài tập tiếng Anh về since và for cho học sinh lớp 5

4/5 - (1 vote)

Trong nội dung học ngữ pháp tiếng Anh, việc xác định since và for có lẽ cũng ít nhiều gây nên những trở ngại và khó khăn với các em học sinh lớp 5. Trong nội dung bài tập tiếng Anh lớp 5 này, các em sẽ được hoàn thành những phần bài tập tiếng Anh về since và for thú vị giúp các em nắm được kiến thức ngữ pháp tốt hơn, nhớ lâu hơn và quan trọng là biết được cách sử dụng của chúng.

Bài tập tiếng Anh về since và for cho học sinh lớp 5

Những bài tập tiếng Anh lớp 5 nói riêng và bài tập tiếng Anh tiểu học nói chung các bạn hãy cho trẻ học ngay tại Alokiddy.com.vn để có được những trải nghiệm thú vị nhất nhé.

Bài 1: Write for or since

1 It’s been raining since lunchtime.

2 Sarah has lived in Paris … 1995

3 Paul has lived in London … ten years.

4 I’m tired of waiting. We’ve been sitting here … an hour.

5 Kevin has been looking for a job … he left school.

6 I haven’t been to a party … ages

7 I wonder where Joe is. I haven’t seen him … last week.

8 Jane is away. She’s been away … Friday.

9 The weather is dry. It hasn’t rained … a few weeks.

Bài 2: Write questions with how long and when

1 It’s raining

(how long) How long has it been raining?

(when) When did it start raining?

2 Kate is learning Japanese.

(how long/learn) …………..

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 8 về tính từ

(when/start) …………..

3 I known Simon.

(how long/ you/know) …………..

(when/you/first/meet)

4 Rebecca and David are married

(How long) …………..

(When) …………..

Bài 3: Read the situations and complete the sentences.

1 It is raining. It’s been raining since lunchtime. It started raining at

lunchtime.

2 Ann and Sue are friends.They first met years ago. They’ve

known each other for years.

4 Joe is ill. He became ill a few days ago. He has … a few days.

5 Liz is married. She’s been married for a year. She got …

6 You have a headache. It started when you woke up.

I’ve … I woke up.

7 Sue has been in Italy for the last three weeks.

She went …

8 You’ve working in a hotel. You started sis months ago.

I’ve …

Bài 4: Write B’s sentences using the words in brackets.

1 A: Do you often go on holiday?

B: (no/five years) No, I haven’t had a holiday for five years.

2 A: Do you often see Sarah?

B: (no/about a month) No, …

3 A :Do you often go to the cinema?

B: (no/a long time) …….

4 A: Do you often eat in restaurants?

B: (no/ages) No, I …

Now write B’s answers again. This time use It’s … since …

5(1) No, it’s five years since had a holiday.

6(2) No, …..

7(3) ………..

8(4) No, it’s ……….

Đáp án:

Bài 1:

2  since

3  for

4  for

5  since

6  for

7  since

8  since

9  for

Bài 2:

2  How long has Kate been learning Japanese?

When did Kate start learning Japanese?

3  How long have you known Simon?

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng chia thì quá khứ đơn có đáp án

When did you first meet Simon?

4  How long have Rebecca and David been married?

When did Rebecca and David get married?

Bài 3:

3  He has been ill since Sunday

4  He has been ill for a few days

5  She got married a year ago

6  I’ve had a headache since I woke up

7  She went ti Italy three weeks ago

8  I’ve been working in a hotel for six months

Bài 4:

2  No, I haven’t seen Sarad for about a month

3  No, I haven’t been to the cinema for a long time

4  No, I haven’t eaten in a restaurant for ages

6  No, it’s about a month since last Sarad

7  No, it’s a long time since I went to the cinema

8  No, it’s ages since I ate in a restaurant

Nội dung bài tập tiếng Anh cho học sinh tiểu học nói chung sẽ được chúng tôi tiếp túc cập nhật trong những nội dung tiếp theo, các bạn hãy chú ý theo dõi để có được những kiến thức tiếng Anh quan trọng nhé!

Related Posts

Add Comment