Bài tập hoàn thành bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Rate this post

Bài tập hoàn thành bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink sẽ giúp các em học sinh học chương trình thí điểm tập 1 có được những kiến thức mới. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập hoàn thành bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

bai-tap-hoan-thanh-bai-hoi-thoai-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnamese-food-and-drink

Choose sentences (A-D) to complete the following conversation. Practise the conversation with a partner.

Phong:  Can you tell me how to cook rice, please? What should I do i  rst?

Mi:   (1)_____________________________

Phong: What should I do when the water boils?

Mi:  (2)______________________________

Phong: And then?

Mi:   (3)_____________________________

Phong: OK, after that?

Mi:  (4)_____________________________

Phong: Ah, yes. Thank you.

A.Then, stir the rice.

B.When the water boils, put in the rice and let it boil for another i  ve minutes.

C.Cook the rice over low heat for 15 minutes before you serve it.

D.First, put water in a pot and cook it over high heat until it boils.

Đáp án:

  1. D 2. B 3. A  4. C
xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh nói về sự tự do như thế nào?

Related Posts

Add Comment