Bài tập chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Rate this post

Nội dung bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink chọn đáp án đúng thuộc chương trình thí điểm lớp 7 tập 1 giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Put the words in the correct order to make sentences. Then reorder the sentences to give the instructions on how to make a pancake.

bai-tap-chon-dap-an-dung-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnamese-food-and-rink
  1. together/Beat the eggs/with sugar, l our and milk
  2. at a time/into the pan/Pour ¼ cup of the mixture
  3. over a medium heat/Heat the oil/in a frying pan
  4. until/ golden/Cook
  5. with some vegetables/Serve/the pancake

Đáp án:

  1. Beat the eggs together with sugar, l our, and milk.
  2. Pour ¼ cup of the mixture into the pan at a time.
  3. Heat the oil over a medium heat in a frying pan.
  4. Cook until golden.
  5. Serve the pancake with some vegetables.
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 9 phần viết lại câu kèm đáp án

Related Posts

Add Comment