Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Rate this post

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service sẽ giúp các em học sinh hoàn thành tốt chương trình học tiếng Anh lớp 7 SGK thí điểm với nội dung học tốt nhất. Cùng hoàn thành bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 thú vụ này ngay sau đây và hoàn thành tốt bài tập tiếng Anh lớp 7 nhé!

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Choose the best answer

 1. _________________ your homework yet?
 2. Are you doing
 3. Have you done
 4. Do you do
 5. Yes, I ___________________ it already.
 6. am doing
 7. have done
 8. do
 9. Dickens ___________________ a lot of novels.
 10. has written
 11. writes
 12. wrote
 13. Her mother ___________________ three books.

She is going to start the fourth one soon.

 1. has written
 2. writes
 3. wrote
 4. I think I ___________________ him before.
 5. meet
 6. met
 7. have met
 8. Oh, yes! Now I remember. I _________________

him when I was in Hoi An. He was our guide!

 1. meet
 2. met
 3. have met

Đáp án: 1. b       2. b       3. c       4. a       5. c       6. B

xem ngay:  Học tiếng Anh qua các thành ngữ so sánh

Related Posts

Add Comment