Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Rate this post

Nối đáp án là một trong những nội dung bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies thú vị dành cho các em học sinh học tiếng Anh. Hoàn thành bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 1 sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Match the correct verbs with the hobbies. Some hobbies may be used with more than one verb.

1.  go
2. do
3. collect
4. play
5.  take
6. watch
a. TV
b.  bottles
c. photos
d. mountain climbing
e.  horse-riding
f.  the piano
g.  gymnastics
h.  badminton
i. camping
j. dolls

Đáp án:

Key:

  1. d, e, i 2. g  3. b, c, j  4. f, h  5. c  6. a
xem ngay:  Bài tập từ vựng lựa chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Related Posts

Add Comment