Bài tập trắc nghiệm tính từ tiếng Anh lớp 6 unit 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về từ vựng dạng trắc nghiệm trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm lớp 6 tập 2 unit 9 giúp các em ôn tập lại các từ vựng tiếng Anh đã học trong suốt học kỳ qua.

Bài tập trắc nghiệm tính từ tiếng Anh lớp 6 unit 9

Choose the best two options

1.The city is ___________.

a.exciting  b. amazing  c. long

2.The weather is ___________.

a.cold  b. quiet  c. sunny

3.The people are ___________.

a.friendly  b. polluted  c. nice

4.The buildings are ___________.

a.tall  b. beautiful  c. fast

5.The food is ___________.

a.noisy  b. delicious  c. good

Key: 

1.a, b  2. a, c  3. a, c  4. a, b  5. b, c

xem ngay:  Bài tập dạng nối tiếng Anh lớp 7 unit 9 về từ để hỏi

Related Posts

Add Comment