Bài tập câu điều kiện loại 1 tiếng Anh lớp 6 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 về câu điều kiện loại 1 kèm đáp án trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em ôn lại ngữ pháp tiếng Anh về chủ điểm này.

Bài tập câu điều kiện loại 1 tiếng Anh lớp 6 unit 11

Match an if-clause in column A with a suitable main clause in column B.

A

1.If people have a shower instead of a bath,

2.If she likes this ‘green’ shopping bag,

3.If we plant more trees,

4.If you are patient,

5.If you see someone throw rubbish on the road,

B

a.you’ll remember the answer.

b.the air won’t be so polluted.

c.they will save a lot of water.

d.what will you do?

e.I’ll buy one for her.

Key:

1.c  2. e  3. b  4. a  5. D

xem ngay:  Bài tập trắc nghiệm đọc hiểu tiếng Anh lớp 6 review unit 10, 11, 12

Related Posts

Add Comment